News

Документальні матеріали з історії Сум 50-60-х років ХVII ст. в науково-допоміжному фонді Сумського обласного краєзнавчого музею

В Сумському обласному краєзнавчому музеї зберігається чимало фотокопій старовинних документів, замовлених його співробітниками в Центральному (тепер Російському) державному архіві давніх актів ще в 70-і рр. минулого століття. Більшість цих документів стосуються м. Суми в перші роки його існування. Ранній період історії міста і досі залишається недостатньо дослідженим. Відсутня, зокрема, одностайність щодо дати заснування Сум. В історичній літературі як час їх виникнення називаються 40-і рр. ХVII ст., а також 1651, 1652, 1653 і 1655 рр. Остання дата була введена в обіг знищеним комуністичним режимом талановитим українським істориком В. Д. Юркевичем на підставі скрупульозного вивчення і аналізу архівних документів.

Ця дата підтверджується і копіями документів, що є в розпорядженні музею. Це, насамперед, чолобитна ста переселенців з м. Ставище на Київщині, які на чолі з отаманом Г. К. Кондратьєвим прийшли на місце нинішніх Сум, просили російського царя дати офіційний дозвіл на поселення тут, що і було зроблено (док. №1). З указу царя Олексія Михайловича за квітень 1656 р. (док. №2) довідуємось, що вже за рік після заснування міста кількість його населення збільшилась у 5 разів.

Неабияку цінність має виявлений В. Юркевичем документ (№4), що публікується тут, про призначення 1656 р. сумським воєводою К. Ю. Арсеньєва. До речі з його відпискою про побудову сумської фортеці, опублікованою відомим українським істориком Д. І. Багалієм у 1886 р. в 1-му томі „Материалов для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерний) в ХVI – ХVIІІ ст.” і помилково датованого 1653-м роком значною мірою пов’язана плутанина з датою виникнення Сум. Оскільки в подальшому ця дата сприймалася як незаперечна, цілком логічно було вважати, що Суми засновані не пізніше 1653 р., а ймовірніше роком або двома раніше. Але ж, як зазначено вище К. Ю. Арсеньєва було призначено до Сум 1656 р., а його відписки про побудову сумської фортеці і соборної Спасо-Преображенської церкви (док. №№ 4-6) датуються 1657 і 1658 рр. До того ж відомо, що в 1652-1654 рр. К. Ю. Арсеньєв служив воєводою в  м. Усерді, отже до Сум не міг мати жодного відношення.

1658 р. К. Ю. Арсеньєва на посаді сумського воєводи змінив У. Шамордін (док. №13). Через його утиски і грабунки 1660 р. в Сумах виникло заворушення, було скликано „чорну раду” (док. №11). 1661 р. сумські жителі подали скаргу на воєводу, який в своїй чолобитній запевняв, що ним незадоволена лише незначна частина жителів – злодіїв і п’яниць. Керівник виступу сумський козак К. Леонтьєв і його товариш Ф. Хрестиченко були закатовані (док. №10), а У. Шамордін відбувся переводом на іншу службу до Севська. Справа про заворушення в Сумах тяглася кілька років. На жаль, документи, що публікуються тут, а також відомості про виступ, що подаються А. Г. Слюсарським у книзі „Соціально-экономическое развитие Слобожанщины ХVIІ-ХVIІІ ст.” (Х., 1964) не дозволяють  відтворити скільки-небудь повної картини бурхливих подій у Сумах початку 60-х рр. ХVIІ ст. Чолобитна ж У. Шамордіна (док. №13) цікава ще й тим, що містить згадки про облогу Сум татарами та Конотопську битву 1659 р.

В указі царя Олексія Михайловича за 15 квітня 1667 р. про видачу жалування сумському полковнику Г. Кондратьєву і його „товаришам” (док. №14) наводяться імена і прізвища кількох старшин  і рядових козаків Сумського полку, але, на жаль, через нечіткість ксерокопії і дуже нерозбірливий скоропис, більшість з них не вдалося розшифрувати.

Цікавою є добірка „прелестных листов” гетьмана І. Брюховецького, адресованих сумському полковнику Г. Кондратьєву, старшині Сумського полку та всім сумським жителям, а також листів харківського полковника І. Сірка та гетьмана П. Дорошенка до І. Брюховецького за 1668 р. (док. №16-19). Г. Кондратьєв не підтримав визвольних змагань названих осіб і переслав їх листи бєлгородському воєводі Ю. М. Борятинському, який докладно інформував про це російського царя Олексія Михайловича (док. №20). Листи гетьманів І.  Брюховецького, П. Дорошенка та І. Сірка на відміну від решти документів написані українською мовою, щедро пересипаною полонізмами, що утруднює їх сприйняття сучасним читачем.

Частина документів, що публікуються тут, використовувалась вже істориками, які наводили з них окремі цитати. На наш погляд, публікація документів у повному обсязі допоможе дослідникам більш повно відтворити ранню історію м. Суми. На жаль, в деяких документах є купюри, інші не мають кінця.

Документи публікуються зі збереженням орфографії і пунктуації оригіналів. Збережено вживання твердого та м’якого знаків. Для полегшення сприйняття тексту виносні літери внесено в рядок, титли і скорочення розкрито, буквені позначення дат і цифр замінено на арабські, згідно сучасних вимог впорядковано поділ на слова, вживання великих і малих літер.

№1

Чолобитна переселенців з містечка Ставище на Києвщині,

адресована російському царю Олексію Михайловичу,

з проханням дозволити їм оселитися на місці теперішніх Сум

24 червня 1655 р.

 

Царю государю и великому князю Алексею Михаиловичю всеа Великия и Малыя Росиї самодержцу бьют челом халопи твои бедныя и розореныя от ляховъ и от татар города Ставища черкасы атаман Герасимка Кондратевъ и редовые козаки всех сто человекъ в нинешнем государь во 163-м году в великие говейны пришли мы гонитвой из за Днепра на твою царскую неизреч[е]ную милость з жанишками и з детишками и приш[ед] стали на Пъсле реки подле речки Сумъ на Берлицкомъ городищи и пришод мы халопи твои в Путивль били челом тебе государь а в сьезжей избе боярину і воеводе Никите Олексеевичю Зюзину подавали челобитную намъ халопем твоим бедным и розореным на тех ме[стах] построитца вечно дворишками и пашенною землей и сенныями покосы а та государь земля городищо Берлицкое промеж Путивльского уезду и Каменск[им] верстъ пошти десят и по петидесят лежит в [пус]те и твой государевъ боярин і воевода Никита Алексеевичь Зюзин скозал нам халопем твоим бейте д[е] челом праведному государю на те месты и мы х[ало]пи твои без твоего государева указу дворишками ст[роит]ца и пашни пахат не смеемъ милосердый государь і великий князь Алексей Михаиловичь вусеа Велик[ия] и Малыя  Росиі самодержецъ пожалуй нас халоп[ов] своих бедных и розореных вели государь нам бедным на местех на реке на Пъсле подле Сум речки на Берлиц[ком] городищи вечными домишками построитца и па[шню] распахиват чтоб намъ халопем твоимъ стоюч[им] в том месте на поле з жанишками и з детишками им де не погинут голодною смертью не померети

бы твоей государевой службы не отбыт царь государь смил[уйся]

 

163 го году июня в 24 день

 

163 го июня въ 26 день по приказу околничего Iвана Офонасевича Гавренева велено тем черкасом селитца на Берлитцком городище

РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, оп. 12, стовп. 405, арк. 735, 735 звор.

 №2

Указ російського царя Олексія Михайловича

про наділення орною землею, сінними покосами та іншими угіддями отамана Г. Кондратьєва з 500-ма товаришами, які осіли на Берлицькому городищі. Квітень 1656 р.

 

Лета 7164 года апреля въ  день государь царь ї великиї князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержецъ велел ехати в Путивль і в Путивльской уездъ для того в нынешнем въ 164 году в генваре билї челом государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержцу черкаского города Ставища черкасы атаман Гарасимко Кондратевъ с товарыщи пятсот человекъ построилис де они на Бердицком городище на реке на Псле  подле речки Сумы а пашенною де землею и сенными покосы і всякими угодї путивльцом владет не велет и государь бы ихъ пожаловалъ велел имъ о земле и о сенныхъ покосех и о всяких угодях велел имъ указ учинити и по государеву указу послана государева грамота в Путивль к боярину і воеводе к Никите Олексеевичю Зюзину да к дьяку к Никите Наумову а по той государевой грамоте велено имъ ис Путивля послати в Путивльской уездъ на реку на Псел и на речку на Суму дворянина добра и подячево а с ними путивльских служилых людей колко есть пригоже а велено имъ на реке на Псле и на речке на Суме в котором месте пригож для береженя от приходу воинскихъ людей поставит острог со всякими крепостьми против іных черкаских острошков а на пашню земли и сенных покосов і всяких угодей атаману Гарасиму с товарыщи велено

(на цьому текст уривається)

РДАДА, ф.210, Бєлгородський стіл, оп. 13, стовп. 508, арк. 97 звор., 98-98 звор.

 №3

Указ російського царя Олексія Михайловича

про призначення сумським воєводою К. Ю. Арсеньєва.

1 липня 1656 р.

 Государя царя і великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца боярину нашему князю Григорью Семеновичю Куракину с товарыщи по нашему указу Кирилу Юрьеву сыну Арсеньеву велено от татарские украины на Сумине городище город внову строит і в томъ городе быт до нашего указу и для того дела Кирило Арсеньев с нашей службы отпущон к Москве и какъ Кирило Арсеньев к Москве приедет і вы б Кирилу Арсеньіву об отпуске на Сумино городище учинили по нашему указу

а нашъ наказ велели ему из Розряду дать и служилым людемъ ыз городов с которых [то]го ж велел с нимъ в Сумине велели быть и наряду и пушечных запасов велели с нимъ в Сумино отпустит Івана Ржевского а Івану Ржевскому  против Якова Хитрова да по нашему указу в Змеіве городище быт велено о том к намъ отписали с ыными нашими делы Писан на нашемъ стану лета 7164 июля въ 1 день

 РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, оп. 12, спр. 394, арк. 136.

№4

Відписка воєводи К. Арсеньєва в Розрядний приказ

 про побудову Сумської фортеці.

7 серпня 1657 р.

Государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великиа и Малыа и Белыа Росиї самодержцу холопъ твой Кирюшка Арсеневъ челом бьет по твоему государеву цареву і великого князя Алексея Михайловича всеа Великиа и Малыа и Белыа Росиї самодержца указу велено мне холопу твоему

быт на твоей государеве службе в новом Сумине городище город ставить со всеми крепостьми и черкас строит на вечное житье пашнею и сенными покосы і всякими угоди і во всемъ тебе государь радети прибыл чинити город государь со всеми крепостьми я холопъ твой отделал все в дубовом лесу башни и стены и боиницы и таиникъ зделал и черкас дворами и гумнами и огородами устроил а образецъ государь городу и чертеж и книги строелные я холопъ твой пришлю к тебе великому государю вскоре і в нинишнемъ государь во 165-м году били челом тебе великому государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великиа и Малыа и Белыа Росиї самодержцу нового Сумина города ис подданых твоих государевых розных из запороских городов черкасы которые промышляют дегат варят а мне холопу твоему в Сумине в сьезжей избе подали челобитныя а в челобитных своих пишут варят де они дегат от нового Сумина города верстах в пяти і во ш[ес]ти і в десяти и болши в дубровах в диком поле и путивльские де государь бортники и севрюки с них черкас з дехтярей берут себе

(на цьому ксерокопія документа уривається)

 165 года августа въ 7 день выписан въ доклад

 государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великиа и Малыа и Белыа Росиї самодержцу

 165 года августа въ 7 день принес в розряд дьяк да с подьячем з под Макарова сказал прислали им сверху околничей Федор ….

РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, оп. 12, стовп. 389, арк. 22, 22 звор.

 №5

Відписка сумського воєводи К. Арсеньєва на ім’я

російського царя Олексія Михайловича з описом побудованої ним

сумської фортеці з соборною Преображенською церквою.

10 лютого 1658 р.

Государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя Белыя Росиї самодержцу холопъ твой Кирюшка Арсеневъ челом бьет по твоему великому государеву цареву і великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца указу велено мне холопу твоему быти на твоей великого государя службе в Сумине город поставит со всеми крепостьми и черкас ссаживат и устроит дворами и пашнею и сенными покосы и всякими угоди а поставя город и всякие крепости учиня и черкас устроя дварами  и пашнею и сенными покосы и всякими угоди велено мне холопу твоему к тебе великому государю городу образец и чертежъ и книги строелные и имена черкасом пересмотря конных и пеших и хто с каким боем и что у них детей и братевъи племенников и захребетников и подсоседников и колких хто лет то все велено мне холопу твоему написат в строелные книги и прислат к тебе великому государю и о том о всемъ велено мне холопу твоему к тебе великому государю отписат подлинна и по твоему великому государеву цареву і великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца указу я холопъ твой на твою великого государя службу в Сумино приехавъ церковь во имя Преображения Господа Бога нашего Ісуса Христа да предел Алексея человека божия ангелъ твой великого государя царя і великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца да другой пределъ чудотворца Алексея митрополита ангелъ сына твоіво  государя нашего благовернаго царевича і великого князя Алексея Алексеівича всея Великия и Малыя и Белыя Росиї обложил и со всем поставил церковь соборную и город рубленой в дубовом лесу поставил в клетки и в обламы и башни проезжие и глухие шатровые и покрыты тесом и тайник и колодез и на твою великого государя пороховую казну погреб и около города ров выкопал и надолобы в три кобылины поставлены ж около города все в дубовом лесу и что мелниц на Псле реке и на Суме и на Сумки речки и на Алешенки и на иных реках при мне холопу твоему построено а какова великий государь соборная церковь срублена колких венцов и паперть и город срублен по мере и колких венцов стены и обламы и каковы башне проезжие и глухие и погреб и тайник и колодез и ров каков выкопан глубина и ширина и надолобы и всякие крепости учинены и каков город

(конца нетъ)

 чтена взят списокъ з книгы строел

і чертеж взят с запискою

 Государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя Росий самодержцу

 166 февраля в 10 день Сумина города с черкаским атаманом Гарасимом Кондратівым

РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, оп. 16, спр. 46, арк. 1, 2, 2 звор.

 №6

Відписка сумського воєводи К. Арсеньєва

російському царю Олексію Михайловичу з відомостями про споруджені ним

сумську фортецю та соборну  Спасо-Преображенську церкву.

20 лютого 1658 р.

Государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержцу холопъ твой Кирюшка Арсеневъ челом бьет по твоему великому государеву цареву і великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца указу велено мне холопу твоему на Сумине городищи город и острог поставит и всякия крепости учинит и черкас построит дворами и пашнею и сенными покосы и всякими угоди и по твоему великому государеву указу я холопъ твой город поставилъ со всякими крепостьми учинил и церковь соборную въ городе поставил со всем устроена престолъ Преображения Господа Бога и Спаса нашего Їсуса Христа да престолъ Алексея человека божия ангелъ твой великого государя царя і великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца да престолъ великого чудотворца Алексея митрополита ангелъ сына твоіво государя нашего благовернаго царевича і великого князя Алексея Алексеівича всея Великия и Малыя и Белыя Росиї а образовъ великий государь и антимисов к соборъной церкви и попа и дьякона и колоколов и книгъ и ризнечего нету и въ нынешнем великий государь въ 166 году генваря въ 10 день бил челом тебе великому государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержцу а мне холопу твоему в новом Сумине городе въ приказной избе подал челобитную Костянтинова города дьячокъ Iванъ Савостьяновъ а в челобитной iво написана что б ты великий государь пожаловал велел ему  быт в соборной церкви въ дьяконах и я холопъ твой iво Iвана к тебе великому государю отпустил бит челом о томъ

 Репортъ о постройке города Сумина

 государю царю i великому князю Алексею Михайловичю всея Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержцу

 166 февраля въ 20 день

 РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, оп. 16, спр. 46, арк. 3, 4

 №7

Грамота російського царя Олексія Михайловича

сумському воєводі К.Ю. Арсеньєву, в якій йдеться про побудову

сумської фортеці і соборної Преображенської церкви.

17 березня 1658 р.

Государя царя і великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца в новой Сумин город воеводе нашему Кирилу Юревичю Арсеніву писал ты к намъ великому государю что ты по нашему государскому указу  на Сумине город со всякими городовыми крепостми и в городе соборную церковь во имя Преображения Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа с пределъ устроил и тайникъ зделал нашими государевыми служилыми людми и суминскими черкасы устроил а к тому городовому і всякому строеню прислал [нам] великому государевї строения и смотру своіво черкасом книг и нам великому государю по твоей отписке и по строелным и по смотренным книгам о том о всем ведомо и ты то учинил добро и какъ к тебе ся наша великого государя грамота придет  и ты б і впред  о нашем государскомъ деле  радел и о всем промышлял  по нашему государскому указу и по наказу какъ у тебя о нашем государском деле в наказе написано и по указным нашимъ государскимъ грамотам каковы впред о нашем государскомъ деле впред присланы к тебе будут с великим раденем и опасенем Писан на Москве лета 166 марта въ 17 день

 и черкас конныхъ и пешихъ и их  детей и братю и племянников с ружем и со всяким бои пересмотрел гор… образец и чертеж наших государских делах посланы к тебе наперед сего и каковы нашим государские указные грамоты о нашихъ государских делахъ

РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, оп. 16, стовп. 46, арк. 5, 5 звор.

 №8

Указ російського царя Олексія Михайловича

про виділення підвод для перевезення церковного начиння

для сумської соборної Преображенської церкви

з переліком цього начиння.

13 травня 1658 р.

Лета 7166 мая въ 13 день по государеву цареву і великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца указу боярину Івану Ондреівичю Милославскому да діокомъ Миките Головнину да Павлу Симоновскому великиі государь царь і великиї князь Алексей Михайловичь вусеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержецъ указал послати в новой Суминъ город в соборную церков Преображения Господня образы и книги і всякое церковное строеня и под то церковное строене суминскому дьякону Івану Савостьянову дат от Москвы до Сумина подводы а что в Сумино какова церковного строенья послано и тому роспис под сею памятью и по государеву цареву і великого князя Алексея Михайловича вусеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца указу боярину Івану Ондреівичю Милославскому і діокомъ Миките и Павлу учинит под суминское церковное строене о подводах учинит по государеву указу

Роспис суминскому церковному строеню образ месной Преображения Господня образ Пречистые Богородицы запрестолные царские двери с сеню и с сто[лбрцы] двери царские со всем другие двери северные деисус в нем 11 образов крестъ благословящей сосуды ж церковные оловяные со всем сосудовъ ж медных чаша водосвятная паникадило кадило укропникъ 18 книгъ печатных в тетратех  і в переплете на престол срачица і индитос и пелена дана жертвеникъ  пелена ж і на сосуды покровы і воздух и царскимъ дверем запона ризы поповские 2 да подризной полустихарь да діакону 2 стихаря с поручами і [ву пари] и полупатрахели и порты с поясами празничные і вседневные

РДАДА, ф.210, Бєлгородський стіл, оп.13, стовп.204, арк.85, 86

№9

Грамота російського царя Олексія Михайловича сумському воєводі

К.Ю. Арсеньєву з повідомленням про надсилку церковного начиння для соборної Преображенської церкви та вказівкою облаштувати ним цю церкву.

20 травня 1658 р.

Государя царя і великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца на Сумино воеводе нашему Кирилу Юрівичю Арсеніву по указу нашему великого государя отпущено с Москвы с черкаским дьяконом с Ываном Совостьяновым в новой Сумин город в соборную церковь Преображения Господня образы и книги и церковные всякие сосуды и ризы і всякое церковное строене а что образов и книгъ і всякого церковного строеня в соборную церковь Преображения Господня з дьяконом с Ываном на Сумино отпущено и тому послана к тебе роспис под сею нашею великого государя грамотою і какъ дьякон Іван с церковным строенем на Сумино приедет и ты  б то церковное строенье в соборной церкве Преображения Господня по росписи устроилъ и того церковного строенья дозирал что б то церковное строенье в церкве было все в деле такеж и протопопу Мартину з братьею приказал накрепко что б они к церкве и к церковному строенью держали береженье болшое что б церкве и церковному строеню порухи николи ни от ково не учинилось Писан на Москве лета 7166 мая въ 20 де[нь]

Роспись суминскому церковному строеню образ месної Преображения Господня образ Пречистые Богородицы запрестольные царские двери сь евангелисты с сеню и с ста[ве]цы северные двери с роз[дос]ником Деисусъ в немъ 11 образов крестъ благословящеї книгъ печатныхъ в переплете псалтырь со восследованьем Минея общая Потребникъ Служебникъ

 РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, оп. 13, стовп. 204, арк. 80, 81

 №10

Відписка бєлгородського воєводи кн. Б.О. Репніна на ім’я російського царя Олексія Михайловича з повідомленням про допит з тортурами і смерть після цього сумського козака Кіндрата Леонтьєва і його товариша Феодосія Хрестиченка, які 1660 р. скликали в Сумах „чорну раду”, протестуючи проти свавілля воєводи Умая Шамордіна.

16 травня 1666 р.

Государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росиі самодержцу холопи твои Бориско Репнинъ с товарыщи челом бьют в прошлом государь во 173-м году декабря въ 26 день прислана твоя великого государя царя і великого князя Алекссея Михайловича всеа Великия и Малыя і Белыя Росиі самодержца грамота из Розряду к нам холопем твоим в Белгород за приписю дьяка Федора Грибоедова а в твоей великого государя грамоте написано указал ты великиі государь подлинное дело Умая Шамордина с черкашенином с Кондрашкой Леонтьєвым для вершеня послат с Москвы к нам холопем твоим в Белгород и по тому делу велено учинит по твоему великого государя указу і по соборному уложеню до чего доведет да и о том к тебе великому государю велено намъ холопем твоим писат в Розряд а в деле государь Умая Шамордина каково прислано к нам холопем твоим в Белгород за приписю дьяка Федора Грибоедова написано в обыску сумских жителей всяких чинов люд[ей] тысеча четыреста пятдесят два человека скозали в прошлом во 168 году довотчикъ и бунтовщикъ Кондрашка Леонтьев да Івашка Шве[ц] да Дорофейка Безрукой с товарыщи не со многими людми воровскую чернецкую раду чинили и хто не пойдет в раду тех людей побит хотели до смерти и Кондрашка Леонтьев чародея к себе принимал и город чаровал и того бояс многие люди к нему Кондрашке по неволе в раду приходил а для того Кондрашка бунтъ и раду заводил и чародея к себе принимали город черовал чтоб ему Кондрашке быт в Сумине полковником да во 173-м году генваря въ 20 день били челом тебе великому государю царю і великому князю Алекссею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росиі самодержцу а нам холопем твоим в Белгороде в сьезжей избе подал две заручные челобитные сумские всяких чинов люди жители а в челобите их написано будучи де Кондрашка Леонтьев в Сумине полковником воровал и для своего воровского умышленя держал у себя во дворе чародея черкашенина Феска Крестиченка и тотъ вор живучи у него Кондрашки за одно воровал чары чинил а ныне имъ ведомо учинилос что Кондрашка Леонтьев живет в Беле городе и присылает в Сумы тайно к своим прежним советником хотя по прежнему бунты и заводы чинит и город до конца погубит и пусте учинит и сумские де жители слыша те іво Кондрашковы бунты и городовое разорене бояс іво Кондрашка идут розно а иные изготовилис итит и чтоб ты великиї государь их пожаловал не велел ему Кондрашке за іво воровство и чародейство и за бунты у нихъ в Сумах і в Сумском уезде ныне і впред быт а жену іво Кондрашкову и товарыща іво чародея Феска Крестиченка из Сумъ взят где ты великиі государь укажеш а толко он Кондрашка будет в Сумине или в Сумском уезде и онъ де от него Кондрашка и от товарыща ево вора и чародея черка[шенина] Феска Крестиченка опасны чтоб он Кондрашка с нимъ Феском над ними грацкими людми своим воровством и чародейством какова дурна не учинили и по твоему великого государя царя і великого  князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росиі самодержца указу мы холопы твои по обыском и по заручным челобитным Сумина города всяких чинов людей черкас Феска Крестиченка и Кондрашки Леонтьіва велели в чародействе роспросит порознь и по роспросу будет меж ими Кондрашком и Феском в чем учинитца спор дат очные ставки а с очной ставки пытат и Кондрашка Леонтьев и Феско Крестиченко роспрашиваны и пытаны и огнем зжены і в чом на себя и на которых людей в роспросе и с пытки воровские свои слова говорили и те люди сысканы ж и роспрашиваны и пытаны ж а что в роспросе и с пытокъ говорили и о том к тебе великому государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росиі самодержцу мы холопы твои писали и Кондрашки Леонтьіва и Феска Крестиченка и тех людей на которых говорили роспросные и пыточные речи послали к Москве в Розряд апреля въ 6-м числе з белогородцким стрельцом с Микиткою Фо[т]есковым а чеpкас Кондрашку Леонтьіва и Феска Крестиченка и жонку Настку велели мы холопы твои держат за крепкими приставы и за короулы порознь в Болховом а черкашенин Нилка Басов зять посажон … … … … … осми человекъ скаски за руками а в скаскахъ ихъ написано что те черкасы Кондрашка Леонтьевъ и Феско Крестиченко померли за караулом своею смертью а не опилис и нихто к нимъ отравного зелья не принашивал и не удавилис и никакова дурна над собою не учинили и они караулшики ото всякого дурна ихъ берегли и смотрели накрепко а Филка Басовъ зят и жонка Настка которые в том же деле пытаны да твоего великого государя указу сидят Филка в Белегороде в тюрме а жонка Настка за приставом в Болховом и о том деле вели свой великого государя указ учинит намъ холопем твоим

 Государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя ї Белыя Росиї самодержцу

174 мая въ 16 день с стрельцом с Микиткою Левонтьевым

 Великий государь указалъ ихъ сослат на вечное жите в Синбирске

РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, стовп.599, арк. 565-567, 569

 №11

Грамота царя Олексія Михайловича бєлгородському воєводі

князю Б.О.Репніну з вказівкою звільнити із ув’язнення дружину керівника заворушення в Сумах К. Леонтьєва Анастасію, його товариша Пилипа „Басова зятя” зіслати до Симбірська на вічне проживання, а колишнього сумського воєводу У. Шамордіна направити на службу до Севська.

1 липня 1666 р.

 От царя і великого князя Алексея Михайловича всеа Великия і Малыя і Белыя Росиї самодержца в Белгород боярину нашему і воеводам князю Борису Александровичю Репнину с товарыщи в нинешнем во 174-м году писали есте к намъ великому государю что по делу Умая Шамордина и по обыскомъ черкасы Кондрашко Левонтьев да Феско Крестиченко Филка Басов зят да жонка Настька пытаны и огнем зжены и после де пытки Кандрашко и Феско померли а Филка Басов зят и жонка Настька до нашего великого государя указу сидятъ Филка в Беле городе в тюрме жонка за приставомъ в Болховом и намъ великому государю велеть бы о томъ нашъ великого государя указ учинить і какъ к вамъ ся наша великого государя грамота придет і ты б боярин нашъ і воевода князь Борис Александровичь с товарыщи черкашенина

Филку Басова зятя велели из Бела города с приставы и с провожатыми послать в Синбирскъ на вечное житие а в Синбирску велено ему быть в стрелцах … великого государя указу о томъ в Синбирскъ к столнику і воеводе ко князю Івану Дашкову послан с Москвы и с приказу казанского дварца посланъ а жонку Настьку из за пристава велели свободит а Умая Шамордина велели выслати на нашу государеву службу в Севескъ в полкъ к столнику нашему і воеводамъ ко князю Юрью Петровичю Трубецкому с товарыщи буде до него Умая дела никакова нетъ да потомъ о всем писали к нам великому государю а отписку,  велели подать в Розряде дїоком нашимъ

думному Дементью Башмакову да Федору Грибоедову да Василью Семенову Писанъ на Москве лета 7174 июля  въ 1 день.

РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, стовп. 599, арк. 570-571

 №12

Відписка бєлгородського воєводи Б.О.Репніна

з повідомленням про наслідки розгляду справи по скарзі сумського козака

К. Леонтьєва на утиски з боку воєводи У. Шамордіна.

18 серпня 1666 р.

 Государю царю і великому князю Алекссею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росиі самодержцу холоп твой Бориско Репнин с товарыщі челом бьют в прошлом во 173-м году октября въ 26-м числе прислана твоя [великого государя Алексея Михайло]вича всеа Великия и Малыя и Белыя Росиі самодержца грамота в Белгород к нам холопем твоим за приписью дьяка Федора Грибоедова а в твоей великого государя грамоте написано указал ты великиі государь подлинное дело Умая Шамордина с сумским черкашенином с Кондрашком Леонтьевым для вершенья прислат ко мне холопу твоему Бориску с товарыщі что он Кондрашка бил челом тебе великому государю на Москве на него Умая от сумских черкас ото всего города въ ево налогахъ і во многих взятках в прошлом во 169-м году какъ онъ Умай будучи в Сумахъ на приказе сумским черкасом чинил всякие налоги и имал с нихъ черкас лошеди і волы і всякую животину а челобитице у дела не за рукамі градцких людей и потому делу Умаю Шамордину с нимъ Кондрашком велено твой великого государя указ учинит по твоему великого государя указу и по соборному уложеню до чего доведетца а что государь по тому делу учинено имъ будетъ и потому к тебе великому государю велено мне холопу твоему писат в Розряд и Умай Шамордин приехал в Белгород октября в том же числе какъ прислана твоя великого государя грамота и дело и с того числа июня по 25 число нинешнего 174-го году был он в Белегороде и сумские черкасы всемъ городомъ в Белегороде на Умая Шамордина против тово дела что бил челом Кондрашко Леонтьев тебе великому государю ни в какихъ своих налогах і во взяткахъ не били челом а били челом тебе великому государю они сумские черкасы всем городом и подали в Белегороде де мне холопу твоему с товарыщі две заручные челобитные на него Кондрашка во многомъ ево воровстве і в черадействе а в челобитных ихъ написано что они на Умая Шамордина и на перед сего тебе великому государю не били челом и нине не челобитчики а бил де челом тебе великому государю он Кондрашко без их грацкого ведома с неболшими людмі с пьяницы а что государь іво Кондрашково прежнее воровство и черадейство и про то государь ево воровство сыскивано и с кем он Кондрашко черадействовал і в томъ они пытаны и о том о всем к тебе великому государю я холопъ твой Бориско с товарыщі на перед сево писал а он Кондрашко и черкашенин Феско Крестиченко после пытки померли а Умая Шамордина к тебе великому государю царю і великому князю Алекссею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росиі самодержцу мы холопи твои к Москве отпустили июня въ 27 день потому что по делу которое прислано ко мне холопу твоему с товарыщі по Кондрашкову челобитю и по ево Кондрашковым роспроснымъ и пыточным речам до нево Умая дело не дошло

 к отпуску

царю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия і Малыя і Белыя Росиі самодержцу

 году 174 августа въ 18 день подал Умай Шамордин

РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, стовп. 589, арк. 654-657.

 №13

Чолобитна на ім’я російського царя Олексія Михайловича

від зміщеного з посади сумського воєводи Умая Шамордіна з проханням зняти з нього опалу та переліком заслуг в обороні Сум від татар і військ гетьмана І. Виговського.

1666 р.

 Царю государю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя й Белыя Росиі самодержцу бьет челом бедный і разореной холоп твой Умайко Шамордин в прошлом государь во 166-м году по твоему великого государя указу посылан я холоп твой на твою великого государя службу в твой государь въ новой черкаской Сумин город на Кирилово место Арсеньіва і в то государь время приходил в твої государь черкаскиї украинные городы под Каменной і под Сумы изменник Івашко Виговской и кримской хан и приходы были к Сумам безпрестанно лето и зиму і в прошлом государь во 167-м году ин же изменник Івашко Виговской і кримской хан приходили на твоего государева боярина і воіводу князя Алексея Никитича Трубецково с товарыщи под Конотоп і в то время под Сумы приходы былі і бої у меня холопа твоего и у твоих государевых ратных людей с татары и с ызменники с черкасы і на боях татары и черкасы въ языках иманы были і к тебе великому государю к Москве присыланы а иные языки татары и черкасы посыланы к боярину і воіводам ко князю Алексею Никитичю Трубецкому с товарыщи а как меня холопа твоего с Сум велено переменит і по составному ложному челобитю вора и чародея і врага Божия сумского черкашенина Кондрашка Левонтьіва я холоп твой тебе великому государю оглашен і разорен я от нево вконец безостатку и страдал напрасно многия лета а нине он Кондрашка за свое воровство и чародейства в Беле городе вершен и с товарыщем своим с Фаском Христичонком а иные іво товарыщи сосланы в Синбирскъ а на меня холопа твоего опроче іво воровского составу нихто ни в чем тебе великому государю не бивал челом і вины моей ни в чем не сыскано милосердныї государь царь і великиї князь Алексей Михайловичъ всеа Великия и Малыя и Белыя Росиі самодержецъ пожалуй меня беднаго і разоренаго холопа своего за мое службишко для Спаса і Пречистыя Богородицы и для ради своего великого государя многолетниго здоровя и для всемирныя радости і рождения сына своего государева государя нашего благовернаго царевича і великого князя Иоанна Алексеівича всеа Великия и Малыя и Белыя Росиі к своей государской праведной милости к руке что б мне бедному холопу твоему от напрасной безмерной беды напрасно не скончатца царь государь смилуйся.

 РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, стовп.599, арк. 658.

 №14

Указ російського царя Олексія Михайловича

про видачу „государева жалования” сумському полковнику Г. Кондратьєву

і 10-ти його „товарищам” з зазначенням їх імен.

15 квітня 1667 р.

 Лета 7175 апреля въ 15 день по государеву цареву і великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца указу боярину и оружейничему Богдану Матвеевичю Хитрово да думному дворянину Івану Богдановичю Хитрово да дьяком Семену Титову да Ондрею Селинцлеву  Страту Фролову  да Лариону Іванову пожаловал великий государь царь і великий князь Алексей Михайловичъ всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержец из Сумина города черкасково полковника Гарасима Кондратева с товарыщи десяти человекъ велел имъ своево государева жалованя дат з дворцов  ествъ  и питей доволно дати на две недели а хто имяньем полковениковы товарыщи и тому роспис под сим государевым указом по государеву цареву і великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца указу боярину и оружейничему Богдану Матвеевичю Хитрово да думному дворянину Івану Богдановичю Хитрову ж да дяком Семену и Андрею і [же] Страту и Лариону учинит о том по указу великого государя по … Григорей Гарасимов і исаулы Василей Андреев [Іван] Грегорьев Афонасей [Грегорьев] Писарь полковой Леонтей [Совелев] хорунжей Василей Цимбал рядовые черкасы Андрей … Матвей … челядникъ Гарасим … .

 РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, оп. 12, спр. 504, арк.205, 206.

 №15

Розпорядження, які давалися харківському полковнику І. Сірку

за указами російського царя Олексія Михайловича відносно його дій.

25 лютого 1668 р.

Списки с памятей каковы писаны к Ивашке Серку о походе а он те памятиі послал к Ивашку Брюховецкому а он Івашко с тех памятей списки прислал к сумскому полковнику с теме ж прелесными листы

Лета 7176-го февраля въ 25 день по государеву цареву і великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росиі самодержца указу памят харковскому полковнику Івану Дмитреівичю Серку писал ты к околничему і воеводам ко князю Юрью Никитичю Борятинскому с товарыщі и прислал прелесные листы и те листы приняты и твои посланцы отпущены и околничей і воевода князь Юрья Никитичъ с товарыщи стоит в Карпове збираетца з государевыми ратными людми и собрався против неприятелских людей пойдет к Охтырскому или где доведетца и о том к тебе от околничего і воеводы ведомо будет где тебе сходитца

Лета 7176-го февраля въ 25 день по государеву цареву і великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца указу памят харковскому полковнику Івану Дмитреівичю Серку по указу великого государя царя і великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца околничей і воівода князь Юрй Никитич Борятинской іво великого государя с ратными с конными и пешими многими людми пошол под Охтырское и тебе б по указу великого государя с своим полком с казаками итит к околничему і воіводе безо всякого молчаня не дожидаяся о том к себе иного указу чтоб тебе одноконечно быт под Охтырку на сих днях вскоре у подлинных памятей припис дьяка Степана Федорова

 выписанъ к великому государю в доклад

 Государю царю і великому князю Алекссею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержцу

 176 марта въ 17 день с стряпчимъ Степаномъ Образцовым 

РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, стовп. 621, арк. 111-112.

 №16

Лист харківського полковника І. Сірка до гетьмана І. Брюховецького. 

26 лютого 1668 р.

Списакъ с листа каков писал Івашко Серко к Ивашке Брюховецкому

 Пану Івану Брюховецкому гетману верного войска Запорожского добродею моему ко мне много милостивому

 Іван Серко полковникъ харковский ниско паду на подножий твоем до лица земли чолом бью при котором жычю вашей милости і всему верному войску Запорожскому от Господа Бога доброго здоровю і вшеляких радосніх потех теды ж над неприятелми нашими победы и одоление чего жычю вашъ мости неотмение яко собе самому през сие писмо мое велико упрошаю вашъ мости добродея моего раде вашъ мости пану свою показаті против ко мне і всей браті нашей веры християнской знайдуючихся в украинных городах земли государской когды что не толко их всей земли московской зачатая война войска Запорожского из царем московским о чим я посылаю к вашъ мости верных двух товарышев моихъ ознаймуючи о томъ их часум тераднейшого в Белагороде жадного человека не машъ кроме деревенских людей уезду белогородцкого о чом вашъ мости ме сторанье пилное не откладаючи на далшие часы бысмо не далі скупица войску московскому роскажуть в рытлом часу войску скупитися под Опошнем любо гды вашъ мости самъ но и лепше и разумеешъ мне за полку Полтавского з войском Запорожским тысячей три люду доброго пришли бы от Полтавы полем стягнулис в Мерехву в понеделокъ пришлы й тылко бы о том нихто не ведал кроме единого Бога і вашъ мости абым я туто з войскомъ от украины тягнул под Харков бымъ не дал войти ратному люду в город бо уже и такъ немало братий нашей немало погинуло полковника рыбенского Штепу и иных немало тяжкою смертию потратили о чомъ вашъ мости меи пилное сторане з войскомъ Запорожскимъ в хутком часе тылко в том велико упрошаю вашъ мости добродея моего і всей братий нашей милой верного войска Запорожского бы не было по слободамъ непотребной шерпанины от войска жадного и бысмо люду не тривожили которому вашъ мости добродей мой в писме моем из ширости моей во всемъ веры додай когды ж я часу теперешнего правдиве ей ей ей подутраченом ды из моей войска Запорожского никгды не отступаю тылко вашъ мости повторе и по десяти супрошаю абы в рытломъ часе не откладаючи на опеляцию казали войску скупитца а мне днемъ и ночью в хутком часе о помочи додавали бысмо войском московским не дали скупитца бо юж то по трете от князя белогородцкого памят приходит бы и меня могли уловити яко полковника рыбенского и иных тое вашъ мости ознаймивши на том часе сомого себя и приятел вашъ мости добродея моего поручаю с Мерехвы февраля 26-го року 1668-го

 вашъ мости добродея моего зычливый приятел и слуга на всемъ поволный Іван Серко полковникъ харковский

РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, стовп. 621, арк. 109-111.

 №17

Лист  гетьмана П. Дорошенка до гетьмана І. Брюховецького.

27 лютого 1668 р.

 Списакъ с листа каков писал Петрушко Дорошенко к Ивашке Брюховецкому из Чигирина в Гадич

 Велможный мне пане гетмане мой велце ласкавый пане и брате яко мя в листи брата моего скорым орду прибытом на защит от неприятелей краев наших упевнил такъ тепер ознаймую их потребу нашу з Кутлушею мурзою на зыбулникъ притягнуло аже яко и разумело и сама орда с тым ся отозвала их любо не нащо иншое толко на посполковане наше прибыла еднакъ якийз бы способом а за кою надеею і в заднепрее ме…. втегати обовязку подобну в томъ в тамобочного старшины из Запорожим сумнене шлюбу выгладают яко ж и мы непрохоных к нашей поволности склонили аж над пиречоною им нашу приязнь оную присягою ствердалисмо а тую вонпливость не…. перед себе берутъ толко коло недавно от запорожцовъ значне ушкожоным будучи неприязнь их к собе доводят и наше те ж люде на посилки  з ними ж в заднеприе на назначоное по розрозненю бывшом жадными певностями поуфалов приязнь не подкрепившися мусят тако и уж быти вонпливости з барзе тымъ потровоженым коли люде переясловские для замешаню домой войны на семъ боце промежнуючие тепер за уневерсалом моим до Переясловля для обзору своих кгрунтов ходившихъ тамъ с них без ведома в милости брата моего не толко оных из ухтове принял пан Дмитрашко полковникъ тамошний пенкованые окованных коли б не заците приятели не содвигнули помышлял где инде задети а таковая пре то нехиткое то мусит приносити вонпливость а такъ яко наши посколко такъ и татарские без путя затягнулшися Заднепре уховай Боже нам жебы проз неухвалость в деле зачатом мешали за чим для всего того несеня а крепкою присягою наши и татарское приязни обтвароване гды ж вашъ мости брат мой з обрады войсковые людей верстовых розсудных такъ заднепреских городовых яко у кошевых хотел до нас слати и тое такъ дело наше утвердити того власне а не иного потреба а когды я на Запороже пишу узываючи их достотечное з нами зубополно милости единомыслности и абы своих особо мавых до нас на стверженя присягою приязне наше и тое на ком нам но и барзе належит і вашъ мости брат мой заводно зайтивал горливе их до того ведучи през чо бы яко найлатвей и найснядней речи наши помыслие могли не отступоват ото вашъ мости брата милого прошу уневерсалом явныхъ любо на посилковане тамъ того боку невидалем был лечь своим казалем способомь оголосити по полкахъ жебы  охочие  так городовые и конные и пехотные люди для защиту скоро тамъ той край  заходили аж с вонпливость по ухвалости през поступокъ Дмитрашку  и залетуем вашъ мость брат мой тое рачь потрафити якобы вшелякие противности уморовалися все тые теды есть чево уваги вашъ мость брат мой забравши абы своем скутку не могли омешковаті яко наипечало вызшей старайся за ним моей братерской милости поволность в ласку вашъ мости брата моего залецаю в Чигирине 27-го февраля року 1668-го

ваш мости моіво ласкавого  пана  всего добра зычливый брат и слуга  поволный Петро Дорошенко гетьман войска Запорожского

РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, стовп. 621, арк. 107-109

 №18

Лист гетьмана І. Брюховецького

до сумського полковника Г. Кондратьєва.

3 березня 1668 р.

Списакъ с прелесного листа Івашка Брюховецкаго какъ он писал к сумскому полковнику к Гарасиму Кондратеву а он Гарасимъ тот прелесной листъ прислал в Ахтырской к околничему і воеводе ко князю Юрью Никитичю Борятинскому в нинешнем во 176-м году марта въ 8-м числе

Мой ласкавый приятелю пане полковнику сумскиї велце мой ласкавый пане на многия лета зупрей мости моей доброго от Господа Бога вашей милости получити зычю здоровя состоючи я приятелемъ зычливым вашей милости и годливость к вашей милости братерскую имеючи не занехалемъ еще писаньем моим наведити и пересторогу од непpиятелей дати вашей милости яко ж не был бым зычливымъ вашей милости приятелем когды ведоючи явную згубу нам од неприятелей і вамъ уготованную не убовлял вашей милости которое дайно і вызший творче щоб ся вскоре на ихъ обернули которою нашей брате явно вырожають або всем ознаймует мне пан Іван Серко полковникъ харковский который видячи неужитого тирамского народу московского немилосердный  и праве тирамско над нашими поступокъ до войска Запорожского зо всемї слобожанами своими прихилялся же гонебною смертью и неужитым тиранским способом добрых молодцов то есть полковника рыбенского и Штепу и инших с сего света згладили и добра их непричом жоны и дети зоставивши все побрали о чом я тебе приятеля моего остерегаю змилуйся сам над собою и над своею единоутробную братиею посполу з вашъ мости мешкоючою отдался от тых тиранов и неверных згодныхъ и губителным провославного християнского народу оманом бо певне есть ли вашъ мости буде въ час до Вольного едят вашъ мости тые тиране такъ яко и тых небозчиков добрых молодцов поели для знаднейшого вырозумене копием з листу пана полковника харковского опосылаю вашъ мости в то ж и памятей списки от Борятинского на который пан полковникъ харковский не слухаючис бы я остерег до войска Запорожского удался [щы] я та честь войска естьли потреба зараз вашъ мости не токмо своимъ лечь и орды с потребы пошлю бо уже вышла и зостает на зыболнику о которой мне его милости пан Петро Дорошенко брат мой в листе своемъ ознаймуетъ которого то листъ і вашъ мости копею списавши посылаю с которого вашъ мости информуючися не одлучайся от войска Запорожского и с тиранами тими которые тебе придутъ изести не перестовай о чом тебе уведомивши на сей час Господу Богу поручаю в Гадячомъ 3-го марта року 1668-го

 вашъ мости всего добра зычливый приятел и слуга Іван Брюховецкий гетман верного войска Запорожского

на подписке написано

 мне велце ласкавому приятелеви пану Гарасимови Кондратівичеви полковникови верного войска Запорожского сумскому велце моему ласкавому пану

 РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, стовп. 621, арк. 103-104.

 №19

Лист-звернення гетьмана І. Брюховецького до сумських жителів.

3 березня 1668 р.

 Списакъ з другого листа каков писал Івашка Брюховецкой ко всем сумским жителем

 Іван Брюховецкий гетман з верным войском Запорожским пану полковникови сумскому сотником отаманом городовым і всему товариству войтом и посполитым породы нашей украинской во всей околичности до Сум належачей по местах и селех мешкоючим людем брате нашей милой доброго от Господа Бога здоровя и скорого з нами соединенья повекшовавши до ведомости доносим писалисмо к вам в тых недавно минувших часех выразне през наши уневерсалы доючи знати о лукавой и скрытой на наши немевшие противно московскому моестатови крове опливаючис верности московской противно нам войску Запорожскому і всему народу украинскому здравее за что му з нашей повинности і християнскоя милости якобы все от нас завчасу братерскую завспевши о той здраде московской осторогу призволили без великого заходу без лосливого московского над собою выконаня одно з нами разумети иже пo тот часъ о том пожеданном нам і вам всем пожитечным деле жадного домысльного не можемъ дождати за якоюс вашою озлоблостью ответу если чый не то ее белогородцкое чести с которое ужался тилко б же некоторые слободцкихъ городов нашие породы началные особы од немилостивыхъ московскихъ тиранских рукъ свежо чюем запевно за своеверные противно им службы в Бела городе узнали і вы дожидаятеся ведомо ты немогом не жычочи однакъ вамъ всем братий нашей того от лукавых москолей назначоного зла але лепшей сприяваючи що и сабе самому веры православной християнской помноженья симъ повторным нашим жичливым засылаемъ еще вас уневерсалом о разе жедаючи абы скоро по прочитаню оного необавляючися иншего ничего себе воеводу из людми всеми московскими знайдиючегося взявши и сторожею обаровавше с поуфалами якими своими особыми к нам прислали през тых обовляючи нам целую свою озедноченся  пожеданком братерском литенцыу а тые московские воіводки для якое иншое нам сут потребы толко й для сее ще[пти]лное абысмо часу своіво за тых нашу братю которые могуть быти живые в руках их тяжких на волю заменою выдвигнуті в силах за и татарских намъ на помочь противно наших общих неприятелей охочих ведати вамъ подоем же на сих часех попереду болших ордъ з двома салтанамі и такъ разумеемъ с потребу же их на зыбовник притягло отколе даючи нам з братом нашим з гетманом с паном Петром Дорошенкомъ о своем поспесе знаті просят абысмо им куда ити въ якиі край указали привед претужны тые силы на сюю сторону переправят и на назначоное од насъ поспешатся местце повторее вамъ братий нашей здорово ради абысте завчас якося вышей поменило и не иначей же з жадное иншое спотребное димонины чинили отвожаючи ити абы до того но потом пожитечного дела достовало погодного часу а кигды даст Богъ уже вы брате нашево познами розумете будете то абы тые зычливые нам татарские посилки в тот вас край змираючи к Белу городу не бывали латво постораемся и запобежим завчасу при том на последний сей нашъ уневерсал ожидаючи от вас ответу Господу Богу поручаем данъ в Гадичом марта 3-го числа 1668-го

 звышеменованный гетман рукою власною

 РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, стовп. 621, арк. 105-107.

 №20

Відписка бєлгородського воєводи Ю. Борятинського про заворушення в харківському полку на чолі з полковником І. Сірком та про одержання від сумського полковника Г. Кондратьєва „прелесных” листів гетьманів І. Брюховецького, П. Дорошенка та харківського полковника І. Сірка.

17 березня 1668 р.

 Государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержцу холопъ твой Юшка Борятинской с товарыщи челом бьет по твоему великого государя царя і великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца указу ходил я холоп твой с твоими великого государя ратными людми из Охтырского под Котелву и против твоего великого государя указу и статей под Котелвою учинил и о том к тебе великому государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержцу я холопъ твой писал ис под Котелвы марта въ 6 день ис под Котелвы я холоп твой с твоими великого государя ратными людми пошол в Охтырской марта въ 7 день и пришол того ж числа для государь того ведомо мне холопу твоему учинилос под Котелвою что харковской полковникъ Івашко Серко тебе великому государю изменил и въ полку в городех шатости почались бы болшие а Харков тебе великому государю не изменил и харковцы меж себя выбрали полковника иного і в соборной церкви тебе великому государю присягу вновъ учинили а естли бы я холоп твой с твоими великого государя ратными людми в Охтырской не поспешил и Ахтырские бы і все твои великого государя черкаские городы которые ведомы к  Белу городу тебе великому государю изменили да марта государь въ 8 день писал ко мне холопу твоему ис Сумъ полковник Герасим Кондратьев с сыном своим Іваномъ и прислал прелесные воровские листы один Івашка Брюховецкого а другой Петрушки Дорошенка а третей список с листа Івашка Серка да списки с помятей что послал я холоп твой к нему Івашку Серку чтоб он шол ко мне холопу твоему в поход и онъ Івашка писал ко мне холопу твоему против тых моих памятей что он с своим полкомъ ко мне холопу твоему въ походъ идет к Охтырскому а к Ивашки Брюховецкому в листу своем писал чтоб он к нему прислал на помоч людей вскоре чтоб ему над твоими великого государя украиными городами промыслъ учинит до тех местъ покамест бы твои великого государя ратные люди не собралис да Івашко ж Серко воровски написал і вместил будто рыбенского полковника Степана тирански замучили и в рыбенскомъ государь полку при мне холопе твоем полковника Степана не бывало а был в том полку полковникъ Іван Дзинковской и нине он же то он вор написал чтоб темъ і все городы от твоей

великого государя милости отлучилис и прелстит и я холоп твой полковникову Герасимову сыну Кондратіва Івану за такую верность отца іво дал твоего государева жалованя пару соболей да полковников же сынъ Іван сказывал мне холопу твоему отецъ де ево приказал ко мне холопу твоему что он до своей смертї будет служит тебе великому государю верно и сумских черкас будет держат под болшим страхом а какъ я холоп твой ис под Котелвы пришол в Охтырской і в Колонтаев і в Красной Кут послал я холоп твой твоих великого государя ратных людей по четыре роты рейтар а в ыные

государь городы твоих великого государя ратных людей послат мне холопу твоему неково твоих великого государя ратных людей у меня холопа твоіво малолюдно да и для государь того в ыные городы ратных людей не послал чтоб врозни ратных людей не потерят а хотя будет государь белогородцкого полку черкаские городы и слободы своруют изменят боючис болшого збору запорожских казаков и малоросийских городов черкас и для того чтоб имъ какова разореня не учинили а какъ государь твои великого государя ратные многие люди подступят и те городы и слободы тебе великому государю чает добьют челом а твоих великого государя ратных людей после того какъ я холоп твой пошол ис Карпова мало прибывает а каковы государь листы ис памятей списки прислал ко мне холопу твоему ис Сум полковникъ Герасим Кондратьев и с тех государь листовъ и списков списки ж послал к тебе великому государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержцу я холоп твой под сею отпискою с стряпчим с Ываном Обрассцовым марта въ 9 день а отписку государь и списки велел ему подат в Розряде дьяком думному Дементью Бошмакову да Федору Грибоедову да Василю Семенову а об ыных государь об ыздешних шятостях тебе великому государю велел ему Івану известит словесно да марта государь въ 7 день писал ко мне холопу твоему из Бела города боярин і воівода князь Григорей Григорьівич Рамодановской а в отписке своей написал указал ты великиї государь ему боярину і воіводе быт на мое место и белогородцкого полку ратных людей принят а мне холопу твоему и товарыщу моему князю Василю Борятинскому велено ехат к тебе великому государю к Москве а какъ боярин і воівода князь Григорей Григорівич в Охтырской приедет и будет твоя великого государя грамота о росписке чтоб мне холопу твоему отдат ему твое великого государя знамя и ратных людей і по твоему великого государя указу я холоп твой твое великого государя знамя и ратных людей отдам тот часъ и к тебе великому государю к Москве поеду наспех и как твои государьские пресветлые очи увижу и обы здешнем о всем тебе великому государю я холоп твой извещу да марта въ 9-ом числе писал ко мне холопу твоему с Мурафы приказной человекъ Потап Ододуров а в отписке іво писано что Івашко Серко изменя тебе великому государю пошол с своей слободы со всеми черкасы тое слободы к Полтаве марта под 7-м число и слободу свою покинул а в Харкове  де забунтовали было два человека Федка Волошенинов с товарыщем чтоб изменит же и харковцы де тех бунтовщиков розстреляли а изменил Івашко Серко і изменя ушол в ту пору і в тех государь числех какъ я холоп твой с твоими великого государя ратными людми стоял под Котелвою и нине государь черкаские новопоселеные городы белогородцкого полку бес такова мятежника будут крепки и шатости от них не чает а которые государь городы в ближних местах около Ахтырского хотя была и мысль худая а нине им изменит нельзя

 РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, стовп. 621, арк. 113-116.

 №21

Повідомлення про відписку бєлгородського воєводи князя Ю. Борятинського, в якій йдеться про надсилку до Сум „прелесных листов”

гетьмана І. Брюховецького та іншими вістями.

Березень 1668 р.

 В нинешнем во 176 году марта въ 17-м числе к великому государю царю і великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия й Малыя й Белыя Росиї самодержцу писал из Охтырска околничей і воеводы князь Юрья Никитич Борятинской с товарыщи и с под Котелвы де онъ околничей і воевода с полком пришол в Охтырской марта въ 7-м числе для того ведомо де ему учинилос что де харковской полковникъ Івашко Серко великому государю изменилъ и іво полку в городехъ шатости учели быт болшие а харковцы де межъ себя выбрали полковника иного і в соборной церкви присягу вновъ учинили а естьли де бы онъ околничей і воевода с полкомъ в Охтырской не поспешил и ахтырские б і всехъ великого государя черкаских городов жители которые городы ведомы к Белу городу великому государю изменили да марта де въ 8-м числе писал к нему околничему і воеводе ис Сумъ полковникъ Гарасимъ Кондратьевъ с сыномъ своимъ Іваномъ и прислал прелесные воровские листы, 1. Iвашка Брюховецкого что писал к сумскому полковнику к Гарасиму Кондратьеву другой Петрушки Дорошенка что писал к Ивашке Брюховецкому да списокъ с листа Івашка Серка что писал к Ивашке Брюховецкому да списки с памятей что он околничей і воевода те памяти посылал к нему Iвашку Серку чтоб он шолъ к нему в поход и Iвашко де Серко против техъ памятей к нему околничему і воеводе писал что онъ своимъ полком к нему околничему і воеводе к Охтырскому в поход идетъ а в листу Iвашка Серка к изменнику к Ивашку Брюховецкому написано чтоб он Івашко Брюховецкой к нему Івашку Серку прислал на помочъ людей вскоре чтоб ему над государевыми украинными городами промыслъ учинит покаместъ государевы ратные людї не собрались, да Івашко ж Серко воровски написал і вменил будто рыбенского полковника Степана тирански замучили, а в Рыбенскомъ де полковника Степана при немъ околничемъ i воеводе небивало а был в том полку полковникъ Iванъ Дзинковской ї нине он же а суминского полковника Гарасима Кондратева сыну іво Iвану за верность отца ево дано государева жалованья пара соболей да тотъ же де полковниковъ сынъ Iванъ ему околничему і воеводе  говорил отецъ де іво с нимъ к нему околничему і воеводе приказывал что де он полковникъ до своей смерти будетъ служить великому государю верно и сумскихъ черкас держат учнетъ под болшим страхом да онъ же де околничей і воевода из Охтырска в Колонтаевъ і в Красной Кутъ послал ратных людей по 4 роты рейтар а в ыные  де городы ратныхъ людей послать неково потому в полку у него малолюдно, да марта де въ 9-м числе писалъ к нему околничему і воеводе с Мурафы приказной человекъ Потапъ Одадуевъ что Iвашко Серко великому государю изменил и ис слободы своей со всеми черкасы пошол к Полтаве марта под 7 число и слободу свою покинул а в Харкове де забунтовали было 2 человека чтоб изменит же и харковцы де техъ бунтовщиков росстреляли, да марта ж де въ 7-м числе писалъ к нему околничему і воеводе из Бела города бояринъ і воевода князь Григорей Григорьевичъ Ромодановской что ему по указу великого государя велено быть на ево околничего і воеводы место и белогородцкого полку ратных людей принять а ему околничему і воеводе и товарыщу іво из Бела города велено ехать к великому государю к Москве і какъ де к нему околничему і воеводе великого государя грамота о росписке будетъ и он околничей і воевода государево знамя и ратныхъ людей боярину і воеводамъ отдастъ тотъ часъ и к Москве поедетъ наспехъ и приехав о всемъ великому государю известит

 о присылке прелесных листов великого государя грамоты не послано для того что околничей і воевода князь Юрьї Никитичь Борятинской приехал к Москве

 РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, стовп. 621, арк. 98-102.

 №22

Витяг з довідки по запиту приказу Великого двору про час побудови Сум

 та інших міст  на території Сумського полку

9 вересня 1682 р.

 Город Суминъ построенъ во 166-м году на реке на Псле по правую сторону в томъ городе людей полковые и городовые службы черкас 1253 а по сколку за ними земел за человеком того не написано

 а за сумским полковником за Гарасимом Кондратьевым з детми земель в вотчине 100 четї в поместе 430 четї всего 530

 а в сумскихъ строелных книгах строенья Кирила Арсеньева 166 году написано, по указу блаженные памяти великого государя царя і великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержца и по грамоте їс приказу болшаго дворца за приписю дїака Игнатья Матвеева околничей ї воевода князь Семенъ Петровичь Лвов посылал из Бела города в новой Суминъ город салдацкого строю капитана Мирона Залотарева велено ему Мирону отмежевать земли и лесов и рыбных ловел і всяких угодей к новому Сумину городу суминским черкасом от Путивля и от Обояни и от Хотмышскова и от Каменова  і вверхъ і вниз по Пслу реке на четыре стороны по десяти верстъ

и Миронъ Золатарев отмежевалъ к Сумину городу земли и лесов і всякихъ угодей от Путивля и от Обояни и от Хотмышскова и от Каменова і вверхъ і вниз по реке по Пслу на четыре стороны по десяти верстъ ї на межах ямы покопал ї столбы поставил и грани потесал і всякие признаки учинил впред для спору

(далі на аркушах 448-456 йде докладний опис усіх позначок і прикмет, які визначали межі відведених Сумам земель)

 РДАДА, ф. 210, Бєлгородський стіл, стовп.1020, арк.446-447.

Сапухіна Л.П., історик-кразнавець

Білинська Л.І., науковий співробітник музею